Działalność naukowo-badawcza

W Katedrze Konstrukcji Mostowych, Metalowych i Drewnianych (L-3) prowadzone są prace naukowo-badawcze związane z projektowaniem, wykonawstwem i oceną stanu technicznego różnego rodzaju konstrukcji wykonanych ze stali i aluminium a także z drewna i materiałów drewnopochodnych. Dotyczą one przede wszystkim weryfikacji nośności i stateczności wybudowanych z tych materiałów ustrojów nośnych, wzbogaconej o szacowanie poziomu bezpieczeństwa gwarantowanego w trwałych i wyjątkowych sytuacjach projektowych po różnym czasie ich użytkowania. Duża część badań ma na celu wypracowanie procedur racjonalnej oceny trwałości elementów i złożonych układów konstrukcyjnych w warunkach oddziaływania na nie symulowanego pożaru o różnych scenariuszach rozwoju. Odrębną dziedziną aktywności pracowników Katedry jest szeroko pojęta problematyka związana z budowlami komunikacyjnymi, w tym głównie z obiektami mostowymi i tunelami. Działalność na tym polu obejmuje zarówno szczegółowe zagadnienia mechaniki konstrukcji jak i te odniesione do specjalistycznych aspektów konstrukcyjnych i nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Działalność dydaktyczna

Katedra prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wydziale Inżynierii Lądowej i na Wydziale Inżynierii Środowiska. Prowadzone są zajęcia z przedmiotów kursowych oraz wybieralnych, realizowanych na stacjonarnych i niestacjonarnych, studiach I stopnia (inżynierskich) i studiach II stopnia (uzupełniających magisterskich). Wszystkie przedmioty są prowadzone na kierunku Budownictwa w języku polskim i angielskim. Przedmiotem kierunkowym na studiach I stopnia są „Konstrukcje metalowe”, a przedmiotem związanym z dyplomowaniem - „Konstrukcje stalowe cienkościenne”.

Przedmioty kierunkowe na studiach II stopnia to „Konstrukcje metalowe II” i „Podstawy projektowania i niezawodności. Przedmiotem specjalnościowym jest kurs „Konstrukcji metalowych specjalnych”. Przedmioty związane z dyplomowaniem na studiach II stopnia to: „Procedury obliczeniowe wybranych metalowych konstrukcji powierzchniowych” „Procedury obliczeniowe wybranych metalowych konstrukcji prętowych”.

Katedra dyplomuje corocznie na studiach stacjonarnych I stopnia około 20 studentów i na studiach II stopnia około 30 studentów. Zbliżona jest liczba dyplomantów na studiach niestacjonarnych I i II stopnia.

Pracownicy Katedry są autorami specjalistycznych monografii i podręczników akademickich.

Oferta dla przemysłu

Obszarem aktywności zawodowej pracowników Katedry w odniesieniu do wszelkiego typu konstrukcji metalowych i drewnianych jest wykonywanie projektów, ekspertyz oraz opinii i orzeczeń naukowo – technicznych, w tym w szczególności w zakresie:

- weryfikacji istniejących projektów,

- diagnozowania w stanach przedawaryjnych i awaryjnych,

- oceny niezawodności oraz prognozowanej trwałości po wieloletnim okresie użytkowania,

- oceny bezpieczeństwa pożarowego przy różnych scenariuszach symulowanej ekspozycji ogniowej.

W ramach działań eksperckich związanych z budowlami komunikacyjnymi, takimi jak:

- obiekty mostowe – w tym mosty, przepusty, wiadukty, estakady, kładki dla pieszych,

- obiekty podziemne – w tym tunele drogowe i kolejowe, garaże i parkingi, przejścia dla pieszych,

- obiekty inżynierskie i przemysłowe – w tym ściany oporowe, mosty i estakady technologiczne,

Podejmowane są działania w zakresie:

- diagnostyki konstrukcji,

- analiz statycznych i dynamicznych,

- opracowywania i weryfikacji projektów koncepcyjnych i wykonawczych (dotyczących napraw, wzmocnień, remontów, modernizacji itp.),

- badań laboratoryjnych materiałów i elementów konstrukcyjnych,

- badań odbiorczych obiektów (w tym obciążeń próbnych),

- pełnienia nadzorów naukowych i autorskich nad realizacją inwestycji,

- przeglądów okresowych i specjalnych,

- oceny stanu technicznego obiektu (dotyczącej stanu aktualnego, prognozowanej żywotności oraz specyfikacji warunków jego dalszego użytkowania),

- analizy i oceny obiektów w stanach awaryjnych

 

Biblioteka

Biblioteka czynna w poniedziałki w godzinach 14.30-16.00.