Oferta dla przemysłu

Obszarem aktywności zawodowej pracowników Katedry w odniesieniu do wszelkiego typu konstrukcji metalowych i drewnianych jest wykonywanie projektów, ekspertyz oraz opinii i orzeczeń naukowo – technicznych, w tym w szczególności w zakresie:

- weryfikacji istniejących projektów,

- diagnozowania w stanach przedawaryjnych i awaryjnych,

- oceny niezawodności oraz prognozowanej trwałości po wieloletnim okresie użytkowania,

- oceny bezpieczeństwa pożarowego przy różnych scenariuszach symulowanej ekspozycji ogniowej.

W ramach działań eksperckich związanych z budowlami komunikacyjnymi, takimi jak:

- obiekty mostowe – w tym mosty, przepusty, wiadukty, estakady, kładki dla pieszych,

- obiekty podziemne – w tym tunele drogowe i kolejowe, garaże i parkingi, przejścia dla pieszych,

- obiekty inżynierskie i przemysłowe – w tym ściany oporowe, mosty i estakady technologiczne,

Podejmowane są działania w zakresie:

- diagnostyki konstrukcji,

- analiz statycznych i dynamicznych,

- opracowywania i weryfikacji projektów koncepcyjnych i wykonawczych (dotyczących napraw, wzmocnień, remontów, modernizacji itp.),

- badań laboratoryjnych materiałów i elementów konstrukcyjnych,

- badań odbiorczych obiektów (w tym obciążeń próbnych),

- pełnienia nadzorów naukowych i autorskich nad realizacją inwestycji,

- przeglądów okresowych i specjalnych,

- oceny stanu technicznego obiektu (dotyczącej stanu aktualnego, prognozowanej żywotności oraz specyfikacji warunków jego dalszego użytkowania),

- analizy i oceny obiektów w stanach awaryjnych